Microsoft Excel

ต้องผ่าน “จุด” นี้ จึงจะเก่ง Excel

เมื่อคืนนี้ ผมปล่อยให้ภรรยานั่งงมเขียนสูตร Excel จนถึงตีสอง ส่วนตัวผมหลับอุตุตั้งแต่เที่ยงคืน ทั้งที่จริง ถ้าผมเขียนสูตรให้ อาจเสร็จตั้งแต่สามทุ่มแล้ว ผมแกล้งภรรยาหรือเปล่า? ก็เป็นได้…

Read more