DAX

สูตร DAX สรุปออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่ง [DAX Order Date Delivery Date ep.3]

“งั้นถ้าอยากสรุปจำนวนออเดอร์ที่ส่งแล้วและยังไม่ส่ง ควรทำยังไงดีคะ?” น้องนิจิคนงามถามต่อ“ต้องสร้างตาราง และ measure เพิ่มครับ” ผมตอบ“ทำไมต้องสร้างตารางเพิ่มด้วยล่ะคะ?”“เพราะตอนนี้เรายังไม่มีคอลัมน์ใดที่มีทั้งชื่อเดือนและคำว่า “Not Delivered” อยู่ในคอลัมน์เดียวกัน” พูดคำว่า “เรา” แล้วรู้สึกดีจัง ^^ (บทความนี้คือ ep.3 อ่าน ep.1 ได้ที่นี่ และ ep.2 ได้ที่นี่) รีพอร์ตที่น้องนิจิต้องการหน้าตาแบบนี้ครับ รีพอร์ตนี้ไม่สามารถใช้ DMonthYear เป็น Columns ใน Matrix เพราะ DMonthYear มีแต่ชื่อเดือน ไม่มีคำว่า “Not Delivered” จึงต้องสร้างตารางขึ้นมาใหม่ เขียนสูตรใหม่ และปรับอะไรบางอย่างสรุปเป็นขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นดังนี้ สร้างตารางที่มีคำว่า Not Delivered สร้าง measure คำนวณ สังเกต Subtotal

Read more